Fastighetsprojektet - styrelsen informerar

09.04.2020 kl. 10:00

1. Ett vattenläckage i taket till hotelldelen, vilket har visat sig vara allvarligt, kommer att kräva omfattande reparation eller ombyggnad av taket. Läckaget har inte samband med projektet men kan påverka tidtabellen ytterligare och kommer att innebära avsevärda extra kostnader. Takläckaget har också medfört att hotelldelen, som annars är klar, inte ännu har kunnat överlåtas. Därmed har inte heller avtalsenligt hyresbetalningsläge kunnat träda i kraft.

2. Coronaviruset ställer till det för byggföretagen. Arbetena kan, av allt att döma, fortgå nästan planenligt, dock med iakttagande av diverse försiktighetsåtgärder som påverkar framskridandet.

3. Coronaviruset är självfallet också en ekonomisk katastrof för många aktörer, i synnerhet för restauranger och hotell. Våra hyresgäster genomlever därför ytterst svåra tider. Gillet utgår dock från att fastighetsprojektet genomförs som planerat och det gör också våra hyresgäster. Vi hoppas att restaurang- och hotellrörelser så småningom skall kunna bedrivas i Finland igen.

4. Klubbutrymmena kommer att färdigställas under sommaren och inredas till säsongstarten i september. De nya klubbutrymmena blir fina och större än de gamla. Också biljardsalen blir ändamålsenlig.

5. Totalkostnaderna för projektet beräknas till ca 8 miljoner euro. Till dessa kommer dessvärre tidigare oförutsedda kostnader för takåtgärder och uteblivna hyresintäkter. Vi kommer att behöva ännu ett tilläggslån, för vilket det exakta beloppet klarnar under vårens lopp. Vi diskuterar fortlöpande med Aktia Bank.

Ett extra föreningsmöte kommer att behövas för att ge styrelsen fullmakt för upptagande av ytterligare lån.

Vi får under rådande omständigheter fundera på mötestekniken, detta gäller även bokslutsmötet, som ännu inte kunnat sammankallas.

Styrelsen återkommer med mera information.