Stadgeändringen ses som nödvändig

17.05.2023 kl. 09:50

På vårens sista Gilleafton diskuterade 41 gillemedlemmar  behovet av att ändra
Handelsgillets stadgar.

Styrelsen föreslår att den s.k. enhällighetsklausulen, som ger en enda medlem vetorätt då det gäller stadegeändringar på vissa punkter, slopas.

Klicka här för att läsa styrelsens diskussionsunderlag

Därmed skulle proceduren som nu gäller för stadgeändringar för de flesta paragrafer i fortsättningen gälla för alla paragrafer, alltså skulle vilken som helst stadgeändring förutsätta en ¾ majoritets stöd vid två på varandra följande föreningsmöten, av vilka det ena bör vara ett ordinarie föreningsmöte.

Diskussionen på Gilleaftonen gav vid handen att det finns ett nästintill enhälligt stöd för denna ändring, som skulle betyda en normalisering av vår förenings stadgar, med bibehållandet av ett mycket starkt minoritetsskydd.

Vidare diskuterades den naturliga konsekvensen av slopandet av enhälligheten: en eventuell framtida ändring av stadgarna gällande medlemsfrågan, närmare bestämt begränsningen av medlemskap endast för män. Det bifogade underlaget listar de starka motiv som finns för en dylik förändring, samt också synpunkter på vad en sådan kunde medföra för Gillet i praktiken.

Flera diskussionsdeltagare framförde som det väsentliga att ett eventuellt beslut i medlemsfrågan borde kunna tas efter en saklig diskussion i föreningen och enligt en i föreningsvärlden förhärskande demokratisk ordning.

Styrelsen välkomnar fortsatt diskussion i dessa frågor och återkommer till saken på hösten.